Kvinnosymbol
Gilla7 

Tjejhistoria - viktiga årtal

Visste du att män hade rätt att slå sina fruar på 1800-talet? Att kvinnor blev omyndiga så fort de gifte sig? Att det inte satt en enda kvinna i regeringen förrän 1947?

Historiska årtal

1845

Kvinnor har rätt att ärva lika mycket som män, när någon dött.

1846

Kvinnor får syssla med hantverk och handel.

1858

Ogifta kvinnor kan bli myndiga när de fyller 25 år. Gifter de sig blir de däremot omyndiga igen.

1864

Män har inte längre rätt att slå sina fruar.

1873

Kvinnor får ta examen, men inte när det gäller högre studier.

1884

Ogifta kvinnor blir myndiga när de fyller 21, alltså samma ålder som män.

1901

Kvinnor får vara lediga i 4 veckor när de fött barn (men de får ingen lön under tiden).

1912

Kvinnodagen firades för första gången i Sverige.

1919

Kvinnor i Sverige får allmän rösträtt.

1921 

Kvinnor får rösta för första gången i Sverige. Nu blir även gifta kvinnor myndiga när de fyller 21.

1922

De fem första kvinnorna kommer in i riksdagen.

1927

Statliga läroverk (skolor) öppnas för flickor.

1935

Kvinnor får samma rätt till folkpension som män.

1938

Det blir tillåtet med preventivmedel.

1939

Kvinnor kan inte längre sparkas från sina jobb på grund av att de blivit gravida eller gift sig.

1944

Homosexualitet avkriminaliseras.

1947

Karin Kock blir den första kvinnan i regeringen. Kvinnor som är anställda av staten får rätt till lika mycket lön som männen. Barnbidraget införs.

1951

Kvinnor får behålla sitt svenska medborgarskap även om de gifter sig med män som är utländska medborgare.

1955

Arbetande kvinnor får tre månaders betald ledighet när de fött barn.

1958

Kvinnor får rätt att bli präster.

1964

P-pillret börjar användas i Sverige.

1965

Det blir olagligt med våldtäkt inom äktenskap.

1968

Kvinnoföreningen ”Grupp 8” bildas och börjar skriva tidningen ”Kvinnobulletinen”.

1970

Barnomsorgen byggs ut på allvar med dagis och fritis. Samtidigt börjar skolorna att jobba aktivt med jämställdhet.

1972

Det blir möjligt att ansöka om att få byta kön.

1975

FN:s kvinnoår. En ny abortlag införs; kvinnor får själva bestämma om de ska göra abort fram till den 18:de veckan. De första kvinnojourerna startar.

1979

Småbarnsföräldrar får rätt till sex timmars arbetsdag. Homosexualitet klassas inte längre som sjukdom. Kvinnokonventionen antas av FN.

1980

Den statliga myndigheten Jämställdhetsombudsmannen (JämO) skapas och jämställdhetslagen stiftas. Dessutom införs en lag mot könsdiskriminering i arbetslivet och en ny lag om tronföljd: nu kan även döttrar kan ärva tronen.

1982

All misshandel mot kvinnor blir brottslig, oavsett vart den utövas. Porr på offentliga platser förbjuds. En ny namnlag införs; kvinnan och mannen får välja mellan bådas efternamn när de gifter sig.

1983

Kvinnor kan söka alla yrken, även inom försvaret.

1987

En ny särskild lag om sambors gemensamma hem stiftas. Den heter sambolagen.

1991 

Den nya jämställdhetslagen innehåller bland annat förbud mot sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

1995

Nyblivna pappor får en särskild pappamånad då de har rätt att vara lediga. Månaden kan inte överlåtas till mamman. Samkönade par kan ingå partnerskap.

1996

Den första tjejjouren startar!

1997

Första kvinnliga biskopen tillträder.

1998

Lag om våld mot kvinnor stiftas. Könsstympning av kvinnor förbjuds.

1999

Köp av sexuella tjänster förbjuds.

2003

Samkönade par får rätt att adoptera.

2009

Samkönade par får gifta sig.

2013

Kravet på sterilisering i samband med  könskorrigerande behandlig tas bort.

2014

Äktenskapstvång, att tvinga någon till att gifta sig, blir ett brott. Det blir också brottsligt att lura någon att åka på en resa till ett annat land för att de där ska giftas bort mot sin vilja. Det brottet kallas Vilseledande till tvångsäktenskapsresa.

2015

Oavsett vilket landsting en tillhör får nu alla tjejer och kvinnor upp till 26 år nedsatt pris på preventivmedel. Tidigare skiljde sig åldersgränsen åt mellan landstingen.

2016

Abortvården får vara med i patientregistret. Det betyder att den kan forskas på och förbättras som all annan vård.

Ensamstående kvinnor får samma rätt till assisterad befruktning, alltså rätt till att få hjälp med att bli gravid, som kvinnor som är tillsammans med någon.

2017

På skolor och arbeten är det krav på att det ska jobbas aktivt med att motverka diskriminering. Förut gällde det bara för vissa av anledningarna som gör att en kan bli diskriminerad, men 2017 utvidgas lagen till att gälla för alla diskrimineringsgrunder.

2018

En ny sexualbrottslagstiftning införs, den kallas ofta för “samtyckeslagen”. Den bygger på att alla som är med om något sexuellt ska vara med på det som händer och ha visat det. Den som vill göra något sexuellt har alltid ansvaret för att ta reda på om den andra vill vara med. De finns två nya brott i lagen, de heter oaktsam våldtäkt och oaktsamt sexuellt övergrepp.

2019

Lagändringen som förbjuder alla utländska barnäktenskap från att erkännas träder i kraft. Det betyder att inga barnäktenskap är giltiga i Sverige.

Utefter en lista av Tjejjouren i Luleå