Gilla17 

Tjejhistoria - viktiga årtal

Visste du att män hade rätt att slå sina fruar på 1800-talet? Att kvinnor blev omyndiga så fort de gifte sig? Att det inte satt en enda kvinna i regeringen förrän 1947?

Historiska årtal

1845

Kvinnor har rätt att ärva lika mycket som män när någon dött.

1846

Ogifta kvinnor (också änkor och frånskilda) får rätt att bedriva näringsverksamhet inom hantverk och viss handel.

1858

Ogifta kvinnor kan bli myndiga när de fyller 25 år. Gifter de sig blir de däremot omyndiga igen.

1864

Män har inte längre rätt att slå sina fruar.

1873

Kvinnor får ta examen, men inte när det gäller högre studier.

1874

Gifta kvinnor får rätt att bestämma över sin egen inkomst.

1884

Ogifta kvinnor blir myndiga när de fyller 21, alltså samma ålder som män.

1901

Kvinnor får vara lediga i 4 veckor när de fött barn (men de får ingen lön under tiden).

1912

Kvinnodagen firades för första gången i Sverige.

1918

Kvinnor i Sverige får rösträtt i kommunalval och kan också väljas in i kommunfullmäktige.

1919

Första kommunalvalet där kvinnor får rösta. Kvinnor i Sverige får allmän rösträtt och blir valbara till riksdagen.

1921 

Kvinnor i Sverige får rösta för första gången i ett riksdagsval. Nu blir även gifta kvinnor myndiga när de fyller 21.

1922

De fem första kvinnorna kommer in i riksdagen.

1925

Med vissa undantag får kvinnor samma rätt som män att jobba inom staten.

1927

Statliga läroverk (skolor) öppnas för flickor.

1935

Kvinnor får samma rätt till folkpension som män.

1938

Det blir tillåtet med preventivmedel när förbudet från 1910 upphävs.

1939

Kvinnor kan inte längre sparkas från sina jobb på grund av att de blivit gravida eller gift sig.

1944

Homosexualitet avkriminaliseras.

1947

Karin Kock blir den första kvinnan i regeringen. Kvinnor som är anställda av staten får rätt till lika mycket lön som männen. Barnbidraget införs.

1948

Barnbidraget för alla införs.

1951

Kvinnor får behålla sitt svenska medborgarskap även om de gifter sig med män som är utländska medborgare.

1955

Arbetande kvinnor får tre månaders betald ledighet när de fött barn.

1958

Kvinnor får rätt att bli präster.

1960

SAF (ett förbund för arbetsgivare) och LO (ett förbund för fackföreningar) bestämmer att de särskilda kvinnolönerna ska försvinna inom fem år.

1964

P-pillret börjar användas i Sverige.

1965

Det blir olagligt med våldtäkt inom äktenskap.

1968

Kvinnoföreningen ”Grupp 8” bildas och börjar skriva tidningen ”Kvinnobulletinen”.

1970

Barnomsorgen byggs ut på allvar med dagis och fritis. Samtidigt börjar skolorna att jobba aktivt med jämställdhet.

1971

Gifta får betala skatt för sina egna inkomster istället för att båda ska dela lika på skatten för deras sammanlagda inkomst. Eftersom kvinnor nästan alltid tjänade mindre än män gör ändringen att kvinnor får behålla mer av sin inkomst och det blir därför mer värt för kvinnor att jobba utanför hemmet.

1972

Det blir möjligt att ansöka om att få byta kön.

1974

Föräldraförsäkringen införs. Nu får föräldrar rätt att dela på ledigheten när de fått barn.

1975

FN:s kvinnoår. En ny abortlag införs; kvinnor får själva bestämma om de ska göra abort fram till den 18:e veckan. De första kvinnojourerna startar. Förskolelagen införs; kommunerna ansvarar nu för det ska finnas förskolor till alla sexåringar.

1976

FN:s kvinnoårtionde startar.

1979

Småbarnsföräldrar får rätt till sex timmars arbetsdag. Homosexualitet klassas inte längre som sjukdom. Kvinnokonventionen antas av FN.

1980

Den statliga myndigheten Jämställdhetsombudsmannen (JämO) skapas och jämställdhetslagen stiftas. Sverige skriver under FNs konvention om avskaffande av diskriminering av kvinnor, CEDAW. Dessutom införs en lag mot könsdiskriminering i arbetslivet och en ny lag om tronföljd: nu kan även döttrar kan ärva tronen.

1982

All misshandel mot kvinnor blir brottslig, oavsett vart den utövas. Porr på offentliga platser förbjuds. En ny namnlag införs; kvinnan och mannen får välja mellan bådas efternamn när de gifter sig. Statliga bidrag till kvinnoorganisationer införs.

1987

En ny särskild lag om sambors gemensamma hem stiftas. Den heter sambolagen.

1989

Kvinnor kan söka alla yrken, även inom försvaret.

1991 

Den nya jämställdhetslagen innehåller bland annat förbud mot sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

1993

FN antar en deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor.

1994

Jämställdhetsstatistiken blir officiell statistik. Det betyder att en myndighet tar fram den för att regeringen behöver den. Den ska finnas tillgänglig för alla som vill läsa den, för utredningar och forskning.

1995

Samkönade par kan ingå partnerskap. Rätten till förskola utökas till att gälla från ett års ålder. Nyblivna pappor får en särskild pappamånad när de har rätt att vara lediga. Månaden kan inte ges till mamman.

1996

Den första tjejjouren startar!

1997

Första kvinnliga biskopen tillträder.

1998

Brottet grov kvinnofridskränkning införs i brottsbalken. Jämställdhetslagen skärps kring sexuella trakasserier och socialtjänstlagen skärps kring mäns våld mot kvinnor. Könsstympning av kvinnor förbjuds.

1999

Köp av sexuella tjänster förbjuds.

2002

Dagarna i föräldraförsäkringen blir fler och 60 dagar ges till vardera förälder. Dagarna kan inte ges till den andra föräldern.

2003

Samkönade par får rätt att adoptera. Besöksförbud kan också gälla i det gemensamma hemmet.

2009

Samkönade par får gifta sig. Diskrimineringslagen börjar gälla: det är nu förbjudet att diskriminera på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck.

2013

Kravet på sterilisering i samband med  könskorrigerande behandlig tas bort.

2014

Äktenskapstvång, att tvinga någon till att gifta sig, blir ett brott. Det blir också brottsligt att lura någon att åka på en resa till ett annat land för att de där ska giftas bort mot sin vilja. Det brottet kallas Vilseledande till tvångsäktenskapsresa.

2015

Oavsett vilket landsting en tillhör får nu alla tjejer och kvinnor upp till 26 år nedsatt pris på preventivmedel. Tidigare skiljde sig åldersgränsen åt mellan landstingen.

2016

Abortvården får vara med i patientregistret. Det betyder att den kan forskas på och förbättras som all annan vård.

Ensamstående kvinnor får samma rätt till assisterad befruktning, alltså rätt till att få hjälp med att bli gravid, som kvinnor som är tillsammans med någon.

2017

På skolor och arbeten är det krav på att det ska jobbas aktivt med att motverka diskriminering. Förut gällde det bara för vissa av anledningarna som gör att en kan bli diskriminerad, men 2017 utvidgas lagen till att gälla för alla diskrimineringsgrunder. Den  nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor börjar gälla.

2018

En ny sexualbrottslagstiftning införs, den kallas ofta för “samtyckeslagen”. Den bygger på att alla som är med om något sexuellt ska vara med på det som händer och ha visat det. Den som vill göra något sexuellt har alltid ansvaret för att ta reda på om den andra vill vara med. De finns två nya brott i lagen, de heter oaktsam våldtäkt och oaktsamt sexuellt övergrepp.

2019

Lagändringen som förbjuder alla utländska barnäktenskap från att erkännas träder i kraft. Det betyder att inga barnäktenskap är giltiga i Sverige.

Utefter en lista av Tjejjouren i Luleå