ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ

  ܐܰ ܥܠܰܝ̈ܡܳܬ̥ܳܐ، ܕܟܳܡܥܰܘܢܺܝ ܐܰ ܥܠܰܝ̈ܡܳܬܳܐ

   ܐܽܘ ܫܽܘܬܳܐܣܳܐ (tjejjouren) ܕܶܣܬܳܟܗܳܠܡ܆ ܛܽܘܟܳܣܳܐܝܳܐ ܡܥܰܕܪܳܢܳܐ، ܕܟܳܡܩܰܕܶܡ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܒܽܘ ܡܰܡܠܠܳܐ، ܒܺܝ ܘܰܐܨܺܝ̣ܛܰܐ ܕܽܘ ܫܰܛ (chatt)، ܘܕܽܘ ܡܶܝܠ (mail) ܘܒܽܘ ܬܶܠܶܦܽܘܢ ܐܰܘ ܣܬܶܐ ܒܺܝ ܠܩܰܝܬܳܐ ܕܒܶܚ̈ܕ̥ܳܕ̥ܶܐ. ܐܰܚܢܰܐ ܡܺܝ ܫܰܢ̱ܬܳܐ 1996 ܪܰܟܺܝܘܺܝ̣ܢܰܐ، ܘܰܐܚܢܰܐܢܰܐ ܐܽܘ ܫܽܘܬܳܐܣܳܐ (tjejjouren) ܩܰܕ̱ܡܳܝܳܐ ܕܶܡܫܰܬܐܣܺܝ̣ܢܰܐ ܒܽܘ ܣܘܶܝܕ. ܘܰܐܚܢܰܐ ܟܶܬܠܰܢ ܬܰܔܪܽܘܒܰܐ ܪܰܒܬ̥ܳܐ ܒܽܘ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܕܰܥܠܰܝ̈ܡܳܬ̥ܳܐ، ܘܟܺܝܒܰܢ ܕܣܰܝܡܺܝ̣ܢܰܐ ܐܽܘ ܡܶܕܰܢܳܐ، ܒܰܫّܰܪ̈ܛܰܬ̥ܟ̥ܽܘ. ܟܳܡܶܕ̥ܥܺܝ̣ܢܰܢܟ̥ܽܘ، ܕܟܺܝ̣ܒܶܐ ܚܰܕ̱ ܕܰܐܝܶܡ ܕܦܳܐܝܶܫ ܓ̥ܢܺܝ̣ܙܳܐ ܘܠܳܐ ܡܳܐܕ̥ܶܥ ܪܽܘܚܶܗ̱. ܘܰܐܚܢܰܐ ܣܬܺܝ ܒܺܝ ܬܶܫܡܶܫܬܰܐܬ̥ܶܐ، ܟܶܬܠܰܢ ܘܳܠܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܕܡܶܕܶܐ ܠܐ̱ܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܓܳܠܺܝ̣ܢܰܐ. ܘܰܐܚܢܰܐ ܕܟܶܬܢܰܐ ܥܠܰܝ̈ܡܳܬ̥ܳܐ ܡܥܰܕܪ̈ܳܢܝܳܬ̥ܳܐ، ܒܺܝ ܚܺܐܪܽܘܬ̥ܰܝܕ̥ܰܢ ܘܡܰܓܳܢ ܟܳܫܽܘܓ̥ܠܺܝ̣ܢܰܐ. ܘܠܰܬܢܰܐ ܠܳܐ ܦ̊ܣܺܝܟܽܘ̈ܠܽܘܓܶܐ، ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ̈ܶܐ ܕܺܝ ܩܳܛܢܽܘܬ̥ܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ̈ܶܐܢܰܐ ܕܟܳܡܥܰܘܢܺܝ̣ܢܰܐ، ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܕܺܝ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬ̥ܳܐ.

   ܒܡܶܢ ܟܺܝܒܰܟ̥ܝ̱ ܕܡܺܝܥܰܘܢܰܬܝ̱؟

   ܐܺܝ ܨܒܽܘܬ̥ܳܐ ܡܶܢ ܬܽܘܝܳܐ، ܐܺܝܕ̥ܰܐ ܪܰܒܬ̥ܳܐ ܘܺܐܝܕ̥ܰܐ ܢܰܥܶܡܬܳܐ، ܐܰܚܢܰܐ ܠܽܘ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܕܠܰܫܰܢܰܟ̥ܝ̱ ܚܰܕ̥ܺܝܪ̈ܶܢܰܐ. ܟܺܝܒܰܟ̥ܝ̱ ܕܡܶܔܓ̥ܳܠܰܬܝ̱ ܥܰܠܡܶܢ ܕܶܐܒܥܰܬܝ̱ ܐܰܥܡܰܢ. ܡܰܬ̥ܠܳܐ ܕܰܐܒܺܝ̣ܢܰܐ: ܐܺܝܕ̥ܰܐ ܕܗܳܘܰܬܝ̱ ܚܙܺܝܢܰܝܬܳܐ، ܐܰܘ ܠܰܬܠܰܟ̥ܝ̱ ܐ̱ܢܳܫ̈ܶܐ، ܐܰܘ ܠܪܽܘܚܰܟ̥ܝ̱ ܗܰܬ، ܐܰܘ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܰܟܽܘܠܶܗ̱ ܠܰܟ̥ܝ̱، ܐܰܘ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܗܔܶܡܠܶܗ̱ ܐܰܥܠܰܟܝ̱ ܕܶܡܒܰܗܕܶܠܰܟ̥ܝ (sexuella övergrepp) ܐܰܘ ܡܚܰܩܰܪܠܶܗ ܠܰܟ̥ܝ̱. ܐܰܚܢܰܐ ܚܰܕ̥ܺܝܪ̈ܶܢܰܐ ܕܡܰܨܺܝܬ̥ܺܝ̣ܢܰܐ ܐܰܥܠܰܟ̥ܝ̱، ܘܕܰܐܝܶܡ ܒܽܘ ܓܰܒܰܝܕ̥ܰܟ̥ܝ̱ ܓܟܳܠܺܝ̣ܢܰܐ، ܘܡܺܐܝܕ̥ܰܟ̥ܝ̱ ܢܰܐ. ܗܰܬܝ̱ ܠܶܓ ܠܳܙܶܡ ܕܶܡܕ̥ܥܰܬܝ̱ ܪܽܘܚܰܟ̥ܝ̱. ܟܺܝܒܰܟ̥ܝ̱ ܕܶܡܔܓ̥ܳܠܰܬܝ̱ ܐܰܥܡܰܢ ܒܽܘ ܫܰܛ ܐܰܘ ܒܽܘ ܬܶܠܶܦܽܘܢ ܐܰܘ ܕܶܡܫܰܕܪܰܬܝ̱ ܠܰܢ ܡܶܝܠ. ܟܶܐܡܡܺܝܢܰܐ ܠܰܟ̥ܝ̱ ܒܫܰܝܢܳܐ.

   ܠܰܫܰܢ ܕܩܳܝܰܬ̥ܠܰܟ̥ܝ̱ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܒܽܘ ܠܶܫܳܢܰܝܕ̥ܰܟ̥ܝ̣، ܗܰܘܟ̥ܰܐ ܟܳܠܳܙܶܡ ܕܣܰܝܡܰܬܝ̱ ܐܰܥܡܰܢ ܐܰܣܺܝ̣ܪܽܘܬ̥ܳܐ

   ܟܬ̥ܰܘ ܠܰܢ ܡܶܝܠ ܗܰܘܟ̥ܰܐ “stöd på xxx” (ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ) ܒܺܝ ܨܒܽܘܬ̥ܳܐ ܕܶܟܬ̥ܽܘܠܰܟ̥ܝ، ܓܶܕܩܳܝܰܬ̥ ܠܰܟ̥ܝ̱ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܡܶܐ ܚܕ̥ܳܐ XXX ܡܥܰܘܢܳܢܺܝܬ̥ܳܐ، ܕܟܳܡܶܔܓ̥ܳܠܳܐ ܥܰܡܰܐ ܥܠܰܝ̈ܡܳܬ̥ܳܐ. ܘܥܰܡܚܕ̥ܳܕ̥̈ܶܐ ܓܡܶܬܬܰܦܩܺܝ̣ܢܰܐ ܥܰܠ ܣܺܝܩܽܘܡܳܐ ܘܙܰܒܢܳܐ. ܘܺܐܝܕ̥ܰܐ ܕܶܐܒܥܰܬܝ̱، ܟܺܝܒܰܟ̥ܝ̱ ܕܡܳܛܰܬܝ̱ ܠܰܢ ܣܬܺܝ ܒܽܘ ܫܰܛ، ܐܰܘ ܕܡܶܔܓ̥ܳܠܰܬܝ̱ ܒܽܘ ܬܶܠܶܦܽܘܢ ܐܰܘ ܕܶܡܫܰܕܪܰܬܝ̱ ܠܰܢ ܡܶܝܠ، ܐܰܘ ܕܚܳܙܺܝ̣ܢܰܐ ܚܕ̥ܳܕ̥̈ܶܐ. 

   ܐܽܘ ܦܰܪܫܰܓܢܳܐ ܕܽܘ ܡܶܝܠ ܗܰܢܳܝܳܐ: kontakt@stockholmstjejjour.nu

   ܡܰܐ ܨܶܕܠܰܟ̥ܝ̱ ܡܰܘܥܽܘܕ ܒܽܘ ܫܰܛ؟ ܗܰܪܟܶܐ ܟܺܝܒܰܟ̥ܝ̱ ܕܥܳܒܪܰܬ ܒܽܘ ܫܰܛ:

   ܐܽܘ ܣܶܕܪܳܐ ܕܟܶܬܝܳܐ ܐܽܘ ܢܺܝܫܰܝܕ̥ܰܢ

   ܒܽܘ ܫܽܘܬܳܐܣܳܐ (tjejjouren) ܕܶܣܬܳܟܗܳܠܡ، ܟܳܫܽܘܓ̥ܠܺܝܢܰܐ ܒܢܺܝ̣ܫܳܐ ܕܟܶܬܢܰܐ ܐܰܚܢܰܐ ܥܠܰܝ̈ܡܳܬ̥ܳܐ، ܘܕܶܡܥܰܘܢܺܝ̣ܢܰܐ ܐܰ ܥܠܰܝ̈ܡܳܬ̥ܳܐ. ܐܰܚܢܰܐ ܕܟܳܡܩܰܕܡܺܝ̣ܢܰܐ ܐܽܘ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ، ܘܗܰܢܺܝ ܕܟܳܩܳܝܰܬ̥ܬ̥ܶܗ̱ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܒ(tjejjouren)  ܟܳܡܦܰܠܓ̥ܺܝ ܐܺܝ ܬܰܔܪܽܘܒܰܐ ܕܟܶܬܬܶܗ̱ ܥܰܡܚܕ̥̈ܳܕ̥ܶܐ. ܐܰܘܟܺܝ̣ܬ ܟܳܡܰܚܟܝܳܐ ܟܽܠ ܚܕ̥ܳܐ ܒܶܐ ܒܰܐܝܢܰܐ ܫܶܟܶܠ ܕܺܝ̣ܫܳܐ ܐܰܘ ܬܘܺܝ̣ܪܳܐ. ܟܽܠ ܚܕܳܐ ܕܟܳܐܕ̥ܥܳܐ ܪܽܘܚܰܗ̱̇ ܥܠܰܝܡܬܳܐ/ܒܰܪܬ̥ܳܐ ܟܳܥܳܒܪܳܐ ܒܽܘ ܣܶܕܪܳܐ ܕܟܶܬܝܳܐ ܐܽܘ ܢܺܝ̣ܫܰܝܕ̥ܰܢ. ܒܽܘ ܫܽܘܬܳܐܣܳܐ (tjejjouren)، ܐܽܘ ܓܶܢܣܳܐ (kön) ܠܰܬܝܳܐ ܐܳܠܨܳܝܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܓܰܒܰܝܢܰܐ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܡܽܘ ܣܰܒܰܒ ܕܺܝ ܔܶܢܣܺܝܶܐ ܕܟܶܬܠܶܗ ܕܟܳܡܶܕ̥ܠܶܡ ܐܰܘ ܕܟܳܡܶܦܪܶܫ، ܟܳܥܳܒܶܪ ܒܽܘ ܣܶܕܪܳܐ ܕܟܳܠܳܙܰܡ ܠܶܗ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ، ܘܟܳܠܳܙܶܡ ܕܡܶܦܬܰܚ ܠܶܗ ܕܽܘܟܬ̥ܳܐ.

   ܡܰܐ ܟܶܒܥܰܬܝ̱ ܐܺܝ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬ̥ܰܝܕ̥ܰܟ̥ܝ ܕܠܽܘ ܫܽܘܬܳܐܣܳܐ (tjejjouren) ܕܶܣܬܳܟܗܳܠܡ ܕܗܽܘܝܳܐ ܬܠܺܝ̣ܬ̥ܳܐ؟

   ܐܺܝܕ̥ܰܐ ܟܶܒܥܰܬܝ̱ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܠܳܐܕ̥ܶܥ ܕܥܰܒܺܝ̣ܪܰܬܝ̱ ܒܺܝ ܦܳܐܬ̥ܳܐ ܕܽܘ ܐܺܝ̣ܢܬܶܪܢܶܬ ܕܺܝܕ̥ܰܢ، ܟܺܝܒܰܟ̥ܝ̱ ܕܬܳܠܰܬܝ̱ ܘܠܳܚܰܬܝ̱ ܐܺܝ ܠܽܘܚܺܝ̣ܬܳܐ ܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܳܝܬܳܐ (historik) ܕܽܘ ܐܺܝ̣ܢܬܶܪܢܶܬ. ܘܺܝ ܢܰܩܩܰܝܳܐ ܐܺܝ ܥܒܰܪܬܰܝܕ̥ܰܟ̥ܝ ܗܰܘ ܓܡܰܚܽܘܝܳܐ: ܗܰܪܟܶܐ ܠܰܠܬܰܚ ܓܚܳܙܰܬܝ̱ ܒܶܐ ܐܰܝܕܰܪܒܳܐ ܟܺܝܒܰܟ̥ܝ̱ ܕܣܰܝܡܰܬܝ̱.

   ܠܚܰܝ ܐܺܝ ܠܽܘܚܺܝ̣ܬܳܐ ܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܳܝܬܳܐ (historiken) 

   ܟܺܝܒܰܟ̥ܝ̱ ܕܠܳܚܰܬܝ̱ ܡܢܰܘ̈ܳܬ̥ܳܐ ܦܪ̈ܺܝ̣ܫܶܐ ܡܺܝ ܠܽܘܚܺܝܬ̥ܳܐ ܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܳܝܬܳܐ. ܘܺܝ ܢܰܩܩܰܐ ܕܶܐܒܥܰܬܝ̱ ܕܟܳܪܟ̥ܰܬܝ̱، ܒܰܣ ܥܰܠ ܚܰܕ̱ ܡܶܕܶܐ، ܡܶܣܬܰܥܡܰܠ ܐܽܘ ܙܪܰܥܠܳܐ ܕܟܳܐܟܳܬ̥ܽܘ ܐܰܥܠܶܗ (sök) 

   ܟܪܳܘܡ (Chrome) 

1:  ܦܬܰܚ ܟܪܳܘܡ (chrome) ܒܺܝ ܟܳܡܦ̊ܝܽܘܬܶܪ ܕܺܝܕ̥ܰܟ̥ܝ̱ 

2: ܕܶܫ ܥܰܠܽܘ ܙܪܰܥܠܳܐ ܕܟܳܐܟܳܬ̥ܽܘ ܐܰܥܠܶܗ ܗܶܫ (Mer) ܕܟܶܬܝܳܐ ܒܽܘ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܐ. 

3: ܕܶܫ ܥܰܠܽܘ ܙܪܰܥܠܳܐ ܕܟܳܐܟܳܬ̥ܽܘ ܐܰܥܠܶܗ ܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܳܐ (Historik) 

4: ܡܢܰܝܫܰܢ ܟܽܠ ܕܰܐܦܰܐ ܕܟܶܒܥܰܬܝ̱ ܕܬܳܠܰܬܝ̱ ܡܺܝ ܠܽܘܚܺܝ̣ܬܳܐ ܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܳܐ (Historik) 

5: ܕܶܫ ܥܰܠܽܘ ܙܪܰܥܠܳܐ ܕܟܳܐܡܶܪ ܠܚܰܝ (radera) ܟܳܘܶܐ ܒܽܘ ܓܰܒܳܐ ܕܽܘ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܐ. 

6: ܘܡܰܩܒܰܠ ܐܽܘ ܡܶܕܰܢܳܐ ܒܽܘ ܕܝܳܫܳܐ ܕܽܘ ܙܪܰܥܠܳܐ ܕܟܳܐܟܳܬ̥ܽܘ ܐܰܥܠܶܗ (Ta bort) 

 

    ܐܺܝ̣ܢܬܶܪܢܶܬ ܐܶܟܣܦ̊ܠܳܪܶܪ (Internet Explorer) 

1: ܡܢܰܩܺܝ ܐܺܝ ܕܽܘܟܬ̥ܳܐ ܕܟܳܐܟܳܬ̥ܽܘ ܐܰܥܠܰܗ̱̇ (Favoriter) ܕܟܶܬܝܳܐ ܒܐܺܝ̣ܢܬܶܪܢܶܬ ܐܶܟܣܦ̊ܠܳܪܶܪ (Internet Explorer) 

2: ܕܶܫ ܥܰܠܽܘ ܙܪܰܥܠܳܐ ܕܟܳܐܟܳܬ̥ܽܘ ܐܰܥܠܶܗ ܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܳܐ (Historik) ܘܬܰܡܳܐ ܓܶܡܢܰܩܰܬܝ̱ ܒܶܐ ܐܰܝܕܰܪܒܳܐ ܟܶܒܥܰܬܝ̱ ܕܚܳܙܰܬܝ̱ ܐܽܘ (Historik) ܕܟܺܝܬ ܒܺܝ ܠܽܘܚܺܝ̣ܬܳܐ (menyn) ܐܺܝܕ̥ܰܐ ܟܶܒܥܰܬܝ̱ ܕܬܳܠܰܬܝ̱، ܦܰܪܫܰܓܢܳܐ ܕܺܝ̣ܠܳܢܳܝܳܐ ܡܺܝ ܠܽܘܚܝ̣ܬܳܐ ܕܽܘ ܐܺܝ̣ܢܬܶܪܢܶܬ، ܒܺܝ ܩܰܡܰܝܬܳܐ ܓܶܡܢܰܝܫܶܢܰܬܝ̱ ܐܽܘ ܦܰܪܫܰܓܢܰܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܽܘ ܓܰܒܳܐ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܝܳܐ ܕܽܘ ܥܶܒܽܘܓܪܳܐ، ܘܒܶܬܬ̥ܶܪ ܓܕܰܝܫܰܬ (Ta bort) ܟܺܝ̣ܒܰܟ̥ܝ̱ ܣܬܺܝ ܕܶܐܙܙܰܟ̥ܝ ܠܽܘ ܦܰܪܫܰܓܢܳܐ ܕܽܘ ܐܺܝ̣ܢܬܶܪܢܶܬ (Webbplats) ܘܬܰܡܳܐ ܕܬܳܠܰܬ ܠܶܗ ܡܺܝ ܠܽܘܚܺܝ̣ܬܳܐ.

   ܨܰܦܰܐܪܺܝ (Safari) 

   1: ܒܨܰܦܰܪܺܝ ܕܟܺܝܬ ܒܺܝ ܟܳܡܦ̊ܝܽܘܬܶܪ ܕܺܝܕ̥ܰܟ̥ܝ̱، ܓܶܡܢܰܩܰܬ ܒܺܝ ܩܰܡܰܝܬܳܐ (Historik) ܒܶܬ̥ܬ̥ܶܪ (Rensa historik) ܘܒܶܬ̥ܬ̥ܶܪ ܓܕܰܝܫܰܬܝ̱ (popupmenyn) 

   2: ܡܢܰܩܺܝ ܒܶܐ ܗܽܘܠ ܡܶܩܩܰܐ ܙܰܒܢܳܐ ܟܶܒܥܰܬܝ̱ ܕܠܳܚܰܬ ܡܽܘ (surfhistorik) ܕܟܶܬܠܰܟ̥ܝ̱.

   ܐܺܝܕ̥ܰܐ ܐܽܘ ܡܶܕܰܢܳܐ ܕܶܟܬ̥ܽܘܠܰܢ ܕܠܳܐܗ̱ܘܶܐ، ܕܰܟܒܰܪ ܟܶܬܠܰܟ̥ܝ̱ ܢܽܘܣܟܳܐ ܥܰܬܺܝ̣ܟܳܐ ܕܨܰܦܰܪܺܝ. ܐܺܝ ܢܰܩܩܰܝܳܐ ܟܺܒܰܟ̥ܝ̱ ܕܕܰܝܫܰܬܝ̱ ܒܺܝ ܩܰܡܰܝܬܳܐ (Rensa historik) ܘܒܶܬ̥ܬ̥ܶܪ (Radera cookies och data)

   ܡܘܙܺܝܠܠܰܐ ܦܰܝܪܦܳܟܣ (Mozilla firefox)

1: ܕܶܫ ܒܽܘ ܙܪܰܥܠܳܐ (Menyknappen ) ܘܒܶܬ̥ܬ̥ܶܪ ܡܢܰܩܺܝ (Historik)، ܘܒܶܬ̥ܬ̥ܶܪ ܡܢܰܩܺܝ (Rensa ut tidigare historik….)

2: ܡܢܰܩܺܝ ܒܶܐ ܡܶܩܩܰܐ ܡܽܘ (historik) ܟܶܬܒܥܰܬܝ̱ ܕܠܳܚܰܬܝ̱

  ܐ: ܕܶܫ ܒܽܘ ܙܪܰܥܠܳܐ ܠܽܘܚܺܝ̣ܬ̥ܳܐ (listrutan) ܕܟܶܬܝܳܐ ܓܰܒ (Tidsintervall att ta bort) ܘܬܰܡܳܐ ܓܶܡܢܰܩܰܬܝ̱ ܒܶܐ ܡܶܩܩܰܐ ܡܽܘ (historik) ܕܦܰܝܪܦܳܟܣ ܟܶܒܥܰܬܝ̱ ܕܠܳܚܰܬܝ̱.

  ܒ: ܒܶܬ̥ܬ̥ܶܪ ܓܕܰܝܫܰܬܝ̱ ܒܽܘ ܓܶܐܪܳܐ ܕܟܶܬܝܳܐ ܓܰܒ (Detaljer) ܘܗܰܢܳܐ ܓܕܳܐܒܶܐ ܠܰܟ̥ܝ̱ ܡܰܘܕܥܳܢܽܘܬ̥ܳܐ، ܒܶܐ ܐܰܝܢܰܐ ܦܰܪ̈ܫܰܓܢܶܐ ܘܢܽܘܗܪ̈ܶܐ ܓܶܡܶܠܚܶܢ.

3: ܘܒܺܝ ܐ̱ܚܰܪܰܝܬܳܐ ܓܕܰܝܫܰܬܝ̱ ܒܽܘ ܙܪܰܥܠܳܐ (Ta bort). ܘܽܐܘ ܫܰܒܳܟܳܐ ܓܡܶܣܟ̥ܶܪ. ܘܰܡّܰܘܕ̈ܥܳܢܘܳܬ̥ܳܐ/ܦܰܪ̈ܫܰܓܢܶܐ ܕܶܡܢܰܝܫܢܺܝ̣ܠܰܟ̥ܝ̱ ܓܶܡܶܠܚܶܢ.