Stadgar

1§ Namn

Tjejjouren Rut (Ronnebys Unga Tjejer)

2§ Ideologi

Tjejjouren Rut är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening med demokratiska värderingar.

3§ Syfte

Föreningen syfte är att stödja och verka för unga tjejer boende i och omkring Ronneby. 

4§ Verksamhet

Verksamheten baseras i första hand på mail- och chattjour som är öppen för alla som definierar sig som tjej och är till och med 26 år.

Vid behov förmedlar tjejjouren kontakter mellan de tjejer som vänder sig till jouren och berörda myndigheter, instanser och organisationer.

Tjejjourens mål är även att bedriva utåtriktat och opinionsväckande arbete.

5§ Tillhörighet

Tjejjouren Rut är en fristående föreningen, men är medlem i samlingsorganisationen Unizon och aknuten till Tjejjouren.se som drivs av Unizon och Roks. 

6§ Medlemskap

Aktiv medlem betraktas tjejer som:

-Har fyllt 18 år

-Gått tjejjoursutbildning 

-Skrivit på ett kontrakt och ett tystnadslöfte

-Godkänner föreningens stadgar

-Deltar aktivt i jourverksamheten och mötessammankomster

Röstning: Röstning sker av de medlemmar som närvarar vid aktuellt möte. 

Varje aktiv medlem har en rösträtt vid beslutsfattning. Vid likaröstning har ordförande avgöranderöst.

Stödmedlem/Sponsor: Personer, företag eller föreningar kan efter styrelsens godkännande bli stödmedlemmar till Tjejjouren Rut.

Stödmedlemskap innebär:

-Godkännande av föreningens stadgar

-Bidrar med annan ekonomisk stöttning.

Uteslutning: En medlem som bryter mot stadgar, skadar eller motarbetar föreningens intressen eller målsättning kan uteslutas. För att en uteslutning ska kunna ske måste minst 50% av föreningens aktiva medlemmar vara överens.

7§ Styrelse

Styrelsens ledamöter väljs bland aktiva medlemmar på årsmötet i januari med mandat till nästkommande årsmöte.

8§ Mail – och chattjour

För att bedriva mail- och chattjour krävs att jourtjejen genomgått tjejjoursutbildning och är aktiv medlem.

9§ Förvaltning

Föreningens förvaltning och räkenskaper ska ombesörjas av Ronneby kvinnojours revisorer. Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår löper över kalenderår.

10§ Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och ska hållas i januari varje år.

Årsmötet väljer styrelse för kommande period. Alla aktiva medlemmar har rösträtt. Alla medlemmar har rätt att inkomma med motioner till årsmötet. Motioner ska inkomma senast två veckor innan årsmötet.

Mötet är beslutande om minst 50% av föreningens aktiva medlemmar är närvarande. Ställs mötet in på grund av för låg närvaro ska ett nytt möte utlysas inom två veckor.

11§ Stadgandeändring

Ändring av stadgar förutsätter att minst 50% av föreningens aktiva medlemmar närvarar.