Stadgar

Stadgar 2018

§ 1. Föreningens namn är Örebro Tjejjour.

§ 2. Syftet för föreningens arbete är att utifrån ett feministiskt och antirasistiskt synsätt främja gemenskap och arbeta mot alla former av förtryck. Örebro tjejjour arbetar utifrån ett intersektionellt perspektiv. Grunden för föreningens arbete finns beskriven på Örebro tjejjours hemsida och plattformen tjejjouren.se.

§ 3. Medlem är den person som stödjer föreningens arbete, betalar avgift samt har deltagit i föreningens grundutbildning. Den som identifierar sig som tjej har rätt till medlemskap, det är den egna identifikationen som avgör och inte juridiskt eller biologiskt kön. Privatpersoner, föreningar och företag kan skänka pengar till oss och i samråd med Örebro Tjejjour kan de som står bakom vår värdegrund samt stödjer vårt arbete få använda vår logga.

Aktiv medlem är den som deltar regelbundet i Örebro tjejjours arbete. Vilande medlem är den som på egen begäran meddelar det. Den som vill bli aktiv efter att ha varit vilande i ett år måste delta på ett månadsmöte innan personen börjar joura igen. Den som vill bli aktiv efter två år måste delta i en ny studiecirkel, annars förlorar personen sitt medlemskap.

§ 4. Alla medlemmar har rösträtt.

§ 5. Medlemsavgift bestäms på årsmötet. Både vilande- och aktiva medlemmar betalar medlemsavgift.

§ 6. Vid avslutad utbildning undertecknas ett tystnadslöfte.

§ 7. Medlem som motarbetar föreningens stadgar eller målsättning eller på annat sätt försvårar samarbetet inom föreningen kan uteslutas. Beslut om uteslutning sker på månadsmöte då minst hälften av föreningens aktiva medlemmar närvarar och då kallelse till mötet tar upp denna punkt. Beslut tas med kvalificerad majoritet, d.v.s. 75 % av rösterna på månadssmötet av närvarande medlemmar. I avvaktan på månadssmötets beslut kan styrelsen avstänga medlem. Medlem som uteslutits av styrelsen kan återinväljas som medlem, om beslut fattas på månadssmöte med kvalificerad majoritet enligt ovan.

§ 8. Årsmöte är föreningens högsta beslutande instans och ska äga rum under årets första kvartal. Kallelsen ska vara skriftlig och utskickad minst två veckor före årsmötet. Extra årsmöte ska sammankallas om styrelsen eller minst 40 % av aktiva medlemmar eller revisor begär detta. På årsmötet ska följande ärenden tas upp:

· Verksamhetsberättelse och årsredovisning
· Revisorns berättelse
· Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse
· Val av styrelse, valberedning och revisor
· Val av föreningens representanter i olika samarbetsorgan
· Medlemsavgiftens storlek
· Behandla övriga ärenden från medlemmar som inkommit till styrelsen senast en vecka före årsmötet· Utvärdering av det gångna årets verksamhet och genomgång av det kommande årets verksamhetsplan

§ 9. Månadsmötena är föreningens högsta beslutande instans mellan årsmötena. Varje aktiv medlem förväntas gå på månadsmötena. Det står varje medlem fritt att till månadssmöten föra fram frågor och önskemål. Månadsmötet är skyldigt att behandla fråga/frågor när någon begär.

§10. Styrelsen är beslutande instans mellan månadsmöten. Styrelsen väljs på årsmötet och mandattiden är ett år. Styrelsen ska bestå av minst tre medlemmar. En kassör och en ordförande ska alltid ingå.

§ 11. Föreningens ekonomi ska granskas av revisor.

§ 12. Föreningens verksamhetsår löper från den 1/1 till den 31/12.

§ 13. För att ändra föreningens plattform eller stadgar krävs kvalificerad majoritet vid ett medlemsmöte där kallelsen innehåller dagordning med denna punkt.

§ 14. Beslut om upplösning sker på samma villkor som stadgeändring. När föreningen upplöses ska det beslutas vad som ska göras med föreningens tillgångar.

§ 15. Den undre åldersgränsen för aktiva och vilande medlemmar är året man fyller 20 år.