HBTQ

Örebro tjejjour är HBTQ-diplomerad!

Örebro tjejjour är en feministisk förening. Det betyder att vi arbetar för människors lika rättigheter, oavsett kön, sexualitet, ålder, etnicitet, hudfärg, fysisk och psykisk funktion, religion, samt andra maktordningar i samhället. Jouren har under 2015 och 2016 genomgått en hbtq-diplomering för att bli bättre på genus, normkritik och bemötande av homosexuella, bisexuella, queera och transpersoner. Detta är särskilt angeläget i och med jourens pågående kompetenshöjning om hedersrelaterat våld och förtryck – något som drabbar hbtq-personer i stor utsträckning. Målet med hbtq-diplomeringen har dels varit att analysera de normer som formar den egna verksamheten och påverkar jourmedlemmarnas möjligheter att delta i arbetet, dels att förbättra bemötandet av de som vänder sig till oss för stöd. 

Diplomeringens två utbildningsdagar har gett jourens medlemmar fördjupad kunskap om genus – hur kommer det sig att män är överordnade kvinnor i Sverige och i världen, och hur kommer det sig att cispersoner (personer som identifierar sig med sitt biologiska och juridiska kön) är överordnade transpersoner? Hur hänger genus ihop med sexualitet och sexuell läggning? Ett centralt begrepp har varit heteronormativitet – de maktordningar i samhället som premierar heterosexualitet, tvåsamhet, och monogami framför andra sätt att organisera livet. Vilka fördelar får de som följer heteronormen, och vilka risker innebär normbrott? Vilka särskilda risker är förknippade med att bryta mot heteronormen och/eller tvåkönsnormen och leva med hedersförtryck? Hur kan jourens medlemmar bemöta stödsökanden utan att göra antaganden om den stödsökandes kön, sexualitet och identitet överlag, och hur kan vi informera, stärka och peppa stödsökande som bryter mot heteronormen? 

För jourens del har kunskap om transidentiteter varit särskilt viktig. Örebro tjejjour välkomnar sedan flera år tillbaka alla som identifierar sig som tjejer som medlemmar och stödsökande – oavsett biologiskt och juridiskt kön. Hur andra personer uppfattar en, hur ens kropp ser ut, eller vad som står i ens pass är irrelevant – den egna identiteten avgör. Våra olika erfarenheter av de maktordningar som formar tjejers liv gör oss särskilt lämpade att stärka och stötta våra stödsökande. Transerfarenheter har länge exkluderats inom kvinno- och tjejjoursrörelsen, men är i själva verket ovärderliga för jourens arbete. I och med diplomeringen har Örebro tjejjour nu fördjupad kunskap om tvåkönsnormen, de privilegier cistjejer åtnjuter, vilka identiteter transbegreppet kan rymma, transpersoners livsvillkor och rättigheter, och vikten av ett transinkluderande bemötande och språk. 

Efter de inledande utbildningsdagarna har Örebro tjejjour påbörjat arbetet med att analysera normer inom den egna verksamheten. Arbetet har utgått från diskrimineringslagstiftningens sju diskrimineringsgrunder, och mynnat ut i förändringar av föreningens stadgar, som antas på årsmötet i mars 2016. För att jouren slutligen ska kunna kalla sig hbtq-diplomerad, har medlemmarna genomgått ett kunskapstest där utbildningsdagarnas centrala begrepp ingår. 

Under hbtq-diplomeringen har Örebro tjejjour fördjupat sin kompetens inom följande områden:

  • Genus, kön, sexuell läggning och sexualitet
  • Hbtq-begreppet (homosexualitet, bisexualitet, trans och queer)
  • Internationell och nationell lagstiftning som styr hbtq-personers rättigheter
  • Diskrimineringslagstiftningens samtliga diskrimineringsgrunder
  • Heteronormativitet, queer och normkritik
  • Hbtq-personer som lever med hedersförtryck
  • Normkritiskt bemötande
  • Förändringsarbete inom den egna verksamheten
  • Intersektionalitet och feminism 

Bakom diplomeringen står Emmie Särnstedt, master i genusvetenskap. Örebro tjejjour välkomnar samarbete med lokala föreningar inom den ideella sektorn som är intresserade av att bli hbtq- diplomerade. Mer information om hur det går till kan fås via mail. Emmie Särnstedt nås via emmiehenrietta@gmail.com.