Värdegrund för Tjejjouren.se

Feministisk grundsyn

För oss i tjejjoursrörelsen som jobbar med Tjejjouren.se grundar sig arbetet i en feministisk grundsyn, med en förståelse för sambandet mellan kön, maktstrukturer och våld. För oss på Tjejjouren.se innebär feminism att alla tjejer och kvinnor, i likhet med alla människor oavsett kön, föds till att dela samma politiska, sociala och ekonomiska rättigheter, skyldigheter och möjligheter, i enlighet med de mänskliga rättigheterna. I den feministiska kampen kan vi hitta styrka och stöd hos alla som delar våra erfarenheter av att vara underordnade killar och män.

Jämställdhet

Vi delar en insikt om att samhället ännu inte är jämställt. Vi anser att tjejer och kvinnors underordning är en strukturell funktion i samhället som skapats ur föreställningar om kön. Det är en könsmaktsordning som genomsyrar hela samhället. Vi anser att den yttersta konsekvensen av detta är mäns våld mot kvinnor. Vi ser även att de som läses eller lästs som tjejer också kan ha erfarenhet av patriarkalt våld och förtryck.

Vad vi arbetar för

Vi arbetar för att förändra de mönster som ligger bakom killars och mäns överordning och för ett samhälle där tjejer och killar värderas lika högt, fritt från sexualiserat våld, maktobalans och snedfördelningar mellan könen. Feminismen strävar efter en jämställdhet som innebär lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla – oavsett kön.

I vår strävan efter att förändra det samhälle som underordnar kvinnor och tjejer utgår vi från tjejers erfarenheter, kunskaper och sätter tjejer som norm i vårt arbete. Detta för att öka tjejers utrymme i det offentliga och privata rummet för att kunna möta killar på lika villkor. Vi utgår ifrån tanken om vikten av ett eget rum för tjejer att samla mod, kraft och kunskap i, utan att behöva ifrågasättas eller tolkas utifrån den manliga norm som råder i andra delar av samhället.

Systerskapet

Systerskap handlar om samhörighet, gemenskap och ömsesidig respekt samt acceptans för olikheter tjejer och kvinnor emellan. Alla ska få ta plats och vara delaktiga inom systerskapets ramar, för att skapa solidaritet och hitta styrkan tjejer emellan. Inom systerskapet kan tjejer mötas, bekräfta och förstå varandra. Även att tro på, uppvärdera, värna om, stärka och framföra tjejer och kvinnors erfarenheter och upplevelser, åsikter och kunskap är viktiga delar i systerskapet. Vi vill synliggöra tjejer och kvinnor som förebilder och ifrågasätta föreställningar om kön.

Mångfald

Mångfald i både medvetande och praktik är av största vikt då vi ser att våra olika erfarenheter, bakgrunder, intresseområden och kompetenser berikar vårt sociala kapital. Likaså vill vi arbeta på ett sätt som välkomnar och inkluderar unga tjejer, oavsett etnicitet, sexualitet, ålder, funktion, religion eller värderingar. I arbetet med Tjejjouren.se är normkritik och jämställdhetssträvan en grundsten, detta syns och verkas för genom ifrågasättande av den mansdominerade könsmaktsordning som idag genomsyrar samhället, att kritisera objektifiering, moraliserande och kränkningar av vad tjejer är, gör, säger och verkar för.

Ett öppet och välkomnande klimat

Inom tjejjoursrörelsen och det utåtriktade arbetet finns det plats för olikheter och meningsskiljaktigheter, vilket vi anser stärker oss. Vi strävar efter ett öppet klimat i diskussioner, organisation och utåtriktat arbete. Att visa på, och skapa utrymme för systerskap i vårt utåtriktade arbete är av stor betydelse. 

Vår verksamhet ska utåt ha låg tröskel och högt i tak, alla ska få plats och kunna ta del i utbyte av kunskap och erfarenheter. Att vi stöttar och stärker betyder inte att tjejerna som kommer i kontakt med oss måste ha ett problem eller vara i behov av stöd – alla är lika välkomna!

Bifogade filer