Stadgar

STADGAR
Senast Reviderade 2019-03-05

1 § Namn och sätesort
1.1. Föreningens namn är Tjejjouren i Lund.
1.2. Föreningen har sitt säte i Lund.

2 § Ideologi
2.1. Tjejjouren i Lund är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening med en feministisk ideologi. Rasism, homofobi, transfobi och funkofobi är inte förenligt med våra ideologiska övertygelser.
2.2. Tjejjouren är organisatoriskt självständig och verksamheten skall följa demokratiska principer

3 § Syfte
3.1. Föreningens syfte är att stödja tjejer i Lund, Skåne och hela Sverige, samt hjälpa dem förbättra sin situation.
3.2. Tjejjourens verksamhet präglas av en medvetenhet om kön, könsidentitet, ålder, klass, etnicitet, sexualitet och funktionsvariation och dessa faktorers påverkan på människors liv.

4 § Verksamhet
4.1. Verksamheten baseras i första hand på telefon-, chatt- och mailjour som är öppen för alla som definierar sig som kvinnor, men vänder sig dock huvudsakligen till de som är mellan 10 och 25 år.
4.2. I kontakt med de tjejer som vänder sig till jouren ska Tjejjouren vid behov kunna informera om samt hänvisa vidare till relevanta myndigheter, instanser och organisationer.
4.3. Tjejjouren ska även bedriva utåtriktat och opinionsväckande arbete för att synliggöra och förbättra situationen för unga tjejer och kvinnor samt verka för ett mer jämställt samhälle.
4.4. Jourutskottet
Jourutskottet bedriver föreningens stödverksamhet. Jourutskottets samordnare röstas igenom på jourutskottsmöte. Beslut från utskottet kan hävas med enkel majoritet.

5 § Tillhörighet
5.1. Tjejjouren i Lund skall vara medlem i Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS).

6 § Medlemskap
6.1. Medlem
Som medlem betraktas de som definierar sig som kvinnor och som:
6.1.1. Godkänner föreningens stadgar
6.1.2. Betalar medlemsavgift
6.1.3. Genomgår tjejjourens grundutbildning
6.1.4. Är mellan 18-35 år
6.2. Aktiv medlem
Som aktiv medlem betraktas de som:
6.2.1. Godkänner föreningens stadgar
6.2.2. Betalar medlemsavgift
6.2.3. Genomgår tjejjourens grundutbildning
6.2.4. Varit på minst två medlemsmöten eller jourutskottsmöten det
senaste halvåret
6.2.5. Är mellan 18-35 år
6.2.6. För att räknas som aktiv medlem till årsmötet krävs det att medlemmen har uppfyllt ovan nämnda kriterier eller varit delaktig i jourens projekt/suttit i stödet eller varit medlem i styrelsen. De medlemmar som gick grundutbildning på vårterminen behöver inte uppfylla §6.2.4.
6.3. Stödmedlem
Som stödmedlem betraktas de som definierar sig som kvinnor och som:
6.3.1. Godkänner föreningens stadgar
6.3.2. Betalar medlemsavgift
6.3.3. Stödmedlem går inte grundutbildningen och är inte en del av verksamheten förutom att visa sitt stöd genom att betala sin medlemsavgift.
6.4. Uteslutning
6.4.1. Medlem som bryter mot föreningens stadgar, skadar eller motarbetar föreningens intressen eller målsättning kan uteslutas.
6.4.2. För att en uteslutning ska kunna ske måste orosanmälan från minst en person utanför styrelsen göras till styrelsen.
6.4.3. Uteslutning sker om minst två tredjedelar av styrelsen är överens.

7 § Medlemsmötet
7.1. Medlemsmötet är föreningens verkställande organ som fattar beslut inom jouren. Mindre beslut kan fattas inom respektive utskott.
7.2. Alla som är medlemmar (ej stödmedlemmar) i föreningen är välkomna på medlemsmötet.
7.3. För att beslut ska röstat igenom krävs en majoritet av de närvarande medlemmarnas röster.
Hävande av beslut
7.4. Vid tillkomst av ny information rörande beslut tagna vid medlemsmöte, kan ett beslut hävas på efterföljande medlemsmöten med bifall från en enkel majoritet av föreningens närvarande medlemmar.
7.5. För att ett beslut ska kunna röstas igenom bör ansvarig utses.

8 § Styrelsen
8.1. Styrelsen administrerar föreningens löpande verksamhet.
8.2. Styrelsen väljs på årsmötet med mandat till nästkommande årsmöte.
8.3. Styrelsen består av minst fem ordinarie ledamöter.
8.4. Årsmötet utser föreningens ordförande och övriga ledamöter.
8.5. Om en ledamot avgår under mandatperioden och den totala sammansättningen av styrelsen då består av färre än fem ledamöter ersätts dessa genom fyllnadsval på ett extrainsatt årsmöte.
8.6. Styrelsen utses bland föreningens aktiva medlemmar.

9 § Firmatecknare
9.1. Firman tecknas av kassör och ordförande var för sig.

10 § Revisor
10.1. Föreningens förvaltning och räkenskaper ska revideras av en revisor.
10.2. Revisorn utses av årsmötet och får ej vara en medlem av föreningens styrelse.
10.3. Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår löper över kalenderår.

11 § Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och ska hållas senast 31 mars
varje år.
11.1. Årsmötet väljer styrelse för kommande period.
11.2. Kallelse ska skickas ut skriftligen två veckor innan årsmötet
11.3. Alla medlemmar har rösträtt
11.4. Alla medlemmar har rätt att inkomma med motioner till årsmötet.
Motioner ska vara arbetsgruppen tillhanda senast tre veckor innan årsmötet.
11.5. Mötet är beslutande om en tredjedel av föreningens aktiva medlemmar är närvarande.
11.6. Ställs mötet in på grund av för låg närvaro ska ett nytt möte utlysas inom två veckor.
11.7. I dagordningen för årsmötet ska följande punkter ingå:
§ 1. Mötets öppnande
§ 2. Beslut om mötets giltighet.
- Fastställandet av röstlängd
- Mötets stadgeenliga utlysande
- Information om rutiner för beslutsfattning/omröstning
§ 3. Val av mötets ordförande
§ 4. Val av mötets sekreterare
§ 5. Val av 2 protokolljusterare
§ 6. Dagordningens fastställande
§ 7. Behandling av verksamhetsberättelse
§ 8. Behandling av balans- och resultaträkning
§ 9. Behandling av revisionsberättelse
§ 10. Prövning av ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
§ 11. Behandling av motioner och propositioner från styrelse och medlemmar
§ 12. Beslut om verksamhetsplan
§ 13. Beslut om budget och eventuell medlemsavgift
§ 14. Valberedningens förslag till styrelse presenteras
§ 15. Val av ordförande
§ 16. Val av kassör
§ 17. Val av övriga ledamöter
§ 18. Val av revisor
§ 19. Val av årets valberedare
§ 20. Övrigt
§ 21. Mötets avslutande

12 § Valberedning
12.1. Valberedningen tillsätts av röstberättigade på årsmötet.
12.2. Dess uppdrag är att på nästa årsmöte ge förslag på styrelse, revisor och ny valberedning.
12.3. Valberedningen får inte nominera sig själva till någon av posterna.
12.4. Vid avhopp ska ny valberedning väljas på ett medlemsmöte.

13 § Stadgeändring
13.1. Ändring av stadgar sker på två på varandra följande årsmöten och då bara antas med kvalificerad majoritet bland föreningens aktiva medlemmar.
13.2. Om beslutet på det första årsmötet är enhälligt träder det i kraft med omedelbar verkan och en andra omröstning krävs inte.

14 § Föreningens upplösande
14.1. Föreningen ska upplösas om minst två tredjedelar av de aktiva medlemmarna beslutat att så ska ske vid ett årsmöte.
14.2. Vid föreningens upplösande ska en kommission tillsättas för att genomföra nedläggningen.
14.3. Alla eventuella kvarstående medel skall vid organisationens upplösande överlämnas till en eller flera verksamma föreningar som arbetar i liknande syfte som Tjejjouren i Lund enligt § 3. Dessa föreningar bestäms vid avslutande årsmöte, där minst två tredjedelar av aktiva medlemmarna röstar för den/de föreslagna mottagaren/mottagarna.