יידיש

ברוכה הבאה!

דער פאָרטאל איז פאר אלה 60 ארמעכטונג צענטריען פאר יונגע פרויען אין שוועדן. דאָ קענס דו פרעגן פראגע, זיך שטעלן אין קאָנטאקט מיט אן ארמעכטונג צענטער או לייזן איבער אלעס פון מעגערזוכט ביז מאסטורבאטיון אויף Tjejguiden (יוגענדליכע מיידלס אנלייטונג) .

ליידע  נישט די גאנצע אינפאָרמאטיון איז איבערזעצט אויף יידיש און מיר קענען נישט צוזאָגן אז ווער אין דעם ארמעכטונג צענטער מיט וועלכן דו שטעלסט זיך אין קאָנטאקט קען רעדן יידיש. טראָץ דעפ ביסט דו ווארעם איינגעלאדנט זיך צו שטעלן אין קאָנטאקט מיט אן ארמעכטונג צענטער פאר יונגע פרויען ווו מיר קענען אנבאָטן אזוי פיל אונטערשטיצונג ווי מעגליך.

וואָס איז אן ארמעכטונג צענטער פאר יונגע פרויען?

אן ארמעכטונג צענטער פאר יונגע פרויען איז א פאריין וועלכענס ציל איז  צו בעקרעפטיקן יונגע פרוייען. פרויען ארבייטן אין די ארמעכטונג צענטריען אומזיסט און איינבאָטן שטיצונג איבער אונטערהאלטונג, אלעקטראָנישע פאָסט און טעלעפאָנישע געשפרעכע. די ארמעכטונג צענטריען פאר יונגע פרויען זענען אופטעס קליין אין ראום פאר א רעכנער, א טעלעפאָן  און מעגליך א סאָפה און אייניקע לעהענשטיל.

אייניקע פון די ארמעכטונג צענטריען פאר יונגע פרויען אורגאניזירן אויך זומער לאגערן, דיסקוטיון גרופע און וואָרקשאָפס אין שולע .

יעדע וועלכע אידענטיפיצירט זיך אלס א יונגע פרוי קען זיך ווענדן צו די ארמעכטונג צענטריען פאר יונגע פרוייען מיט געדאנקע אידע – גרויס אודער קליין. אלע זענען באגרעניצט מיט פראָפעסיונעלן געהיים האלטונג, און דו בלייבס  פולשטענדיק אנאָנים.

פילע יונגע פרויען וועלכע שטעלן  זיך אין קאָנטאקט מיט די ארמעכטונג צענטריען פילן זיך טרויעריק אויף געוויסע ארט.  אנדערע דארפן מעגליך זיך מיט וועמען צו אונטערהאלטן איבער זייער טאָג אין שולה, אודער זיי זענעו נייהגעריק  איבר אטוואס וו אָס האָט צו טון מיט סעקס אודער מיט זייער קערפער..

די פון אונז וועלכע ארבייטן אין די ארמעכטונג צענטריען זענען נישט אקספערטע אודער פראָפעסיונעליה ראטגעבער, אובער מיר צוהערן און דיך ארמוטיגן  אזוי מווייט ווי אס אי אונז מעגליך. מיר קענען דיר אויך געבן אייניקע אידעיען איבער אנדערע גוטע ארטער צו וועלכע דו קענסט זיך ווענדן – אודער דיך באגלייטן אויב דו ווילסט איינמעלדן א פאָליציי בעריכט.

וואָס איז דער בלאט?

דער בלאט איז ארשטנס ריכטען אויף יעדע וועלכע אידענטיפיצירט זיך אלס א יונגע פרוי און געפינט זיך צווישן 12 און 20 יאָר אלטער. אס איז אויך בעשטימט פאר קרובים פון א יונגע פרוי אודער יעדער וועלכער איז נויגעהריק איביר דעם  ארמעכטונג צענטער פאר יונגע פרויען באוועגונג.

Tjejjouren  איז איינעם פון די  אויסוועגן צו ארייכן אלע יונגע פרויען וועלכע דארפן אן ארמעכטונג צענטער פאר יונגע פרויען. ד אָס גילט אויך פאר יונגע פרויען וועלכה לעבן אין א געמיינדע וועלכע האָט נאָך נישט אן ארמעכטונג צענטער. מיר ווייסן אז דער בלאט איז נויטיג אויפן גרונד פון די סטאטיסטיקען וועלכע צייגן אויף א גויסן אנטייל יונגע פרויען וועלכע געפינען זיך אין א שווערן צושטאנד.

צו ווילסט דו נעמען אנטייל ?

אס איז אופט איינפאכער אויסדרוקן געפילע, פרעגן פראגע און צו טיילן געדאנקעאין דיינע אייגענע שפראך. דאפאר, מיר דארפן מער פרויען צו ארסייטן אין אונזערעארמעכטונג צענטריען וועלכע ריידן יידיש. שטעל זיך אין קאָנטאקט מיט דען נעם נכסטן ארמעכטונג צענטער פאר יונגע פרויען כדי צו נעמען אנטייל.