Konsten att vara normal

Konsten att vara normal är en film som producerades år 2012 av Tjejjouren Idun Sigtuna.

Filmen riktar sig till alla som definierar sig som tjej som är i behov av att prata med någon, som grubblar över något och till de som har utsatts eller utsätts för något orätt. Det vi vill förmedla med filmen är att dessa tjejer inte är ensamma, att vi måste prata om det som känns jobbigt och att hjälp finns att få. Syftet med filmen är därför att uppmana tjejer att höra av sig till någon för att få hjälp. Filmen är även ett verktyg för att belysa ett samhällsproblem för att väcka opinion genom att ifrågasätta varför samhället är uppbyggt på ett sådant sätt som kan och skadar många unga. 

Konsten att vara normal är en film som fångar och illustrerar den verklighet många unga tjejer befinner sig i och olika situationer en ung tonårstjej kan ställas inför. Filmen tar upp olika teman och problematiserar normer och värderingar som präglar samhället och hur de kan påverka unga tjejer. Tanken är inte att filmen ska besvara frågor utan mer väcka frågor hos betraktaren - att man som betraktare får upp ögonen för de många dilemman unga tjejer ställs inför och att man därifrån reflekterar över filmen. I filmen kombineras tjejernas berättelser med diskussioner kring normalitet. Synen på normalitet speglas i tjejernas berättelser och frågeställningar används för att väcka eftertanke hos tittarna. Filmen belyser och bekräftar tjejernas reflektioner över vad som uppfattas vara normalt.