Stadgar

Föreningens stadgar     

Föreningens stadgar Uppdaterad 2019-04-07

1§ Föreningens namn  

Tjejjouren i Eslöv

2§ Ideologi

Tjejjouren i Eslöv är en ideell förening med feministisk ideologi. Föreningen är religiös och partipolitisk obunden. Tjejjouren är självständig och verksamheten följer demokratiska principer.

3§ Syfte

Föreningen syftar till att stödja de som definierar sig som tjejer och unga kvinnor i Eslövs kommun med omnejd, att förbättra sin livssituation. Föreningen syftar till att arbeta förebyggande och stödjande mot vår målgrupp: tjejer, samt alla som definierar sig som tjej, i åldrarna 12 - 25 år.

4§ Verksamhet

Verksamheten baseras i första hand på jour i form av chatt, frågelåda och mail. Jouren är öppen för tjejer och kvinnor i alla åldrar, men vänder sig huvudsakligen till tjejer och dem som definierar sig som sådan, mellan 12 - 25 år. Tjejjouren ska vid behov kunna förmedla kontakter mellan de tjejer som vänder sig till jouren och berörda myndigheter, insatser och organisationer.

De som ingår i jourverksamheten är medlemmar i föreningen samt har genomgått föreningens grundutbildning.

Tjejjouren ska även bedriva utåtriktat och opinions väckande arbete för att synliggöra och förebyggas våld mot tjejer och kvinnor.

5§ Medlemskap

Föreningen har två former av medlemskap; medlem och stödmedlem. Endast tjejer och kvinnor kan bli medlemmar.

Som medlem betraktas den tjej eller kvinna som:

 • Fyllt 18 år.
 • Godkänner föreningens stadgar.
 • Godkänner föreningens värdegrund.
 • Har undertecknat tystnadslöfte avtal.
 • Betalar in medlemsavgiften för medlemskap inom tidsramen.

Som stödmedlem betraktas alla som:

 • Godkänner föreningens stadgar
 • Betalar in medlemsavgiften för stödmedlemskap från medlemskapets ingående till och med 28 februari kommande år.

Uteslutning:

Den medlem som bryter mot föreningens stadgar, sekretessavtal eller på något sätt skadar eller motarbetar föreningens intresse eller målsättning kan uteslutas. För att en uteslutning ska kunna ske måste minst två tredjedelar av rösta för det på ett styrelsemöte.  Vid utrslutning ska medlemmen återlämna Tjejjouren i Eslövs tillhörigheter.

Utträde ur föreningen:

Vi utträde ur föreningen ska medlemmen återlämna Tjejjouren i Eslövs tillhörigheter.

6§ Tillhörighet

Tjejjouren i Eslöv är medlem i Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige, Tjejjouren.se och Förenade Tjej - Trans,- och ungdomsjourer.

7§ Styrelse

Föreningens styrelse utses genom omröstning på det ordinarie årsmötet.

Styrelsen består av minst tre och högst fem ordinarie ledamöter.

Utöver ordinarie styrelsen ska styrelsen bestå av minst en och högst tre suppleanter.

Om en ledamot avgår under mandatperioden ersätts denna med fyllnadsval från styrelsens ledamöter och suppleant.  

Mandattiden för föreningens styrelse löper om ett år. En styrelsemedlem kan bli omvald och därmed sitta på samma post under perioden om högst tre år.

Styrelsens huvudsakliga uppgift är att se till så att föreningens organisation fungerar ordentligt samt att bedriva verksamheten utifrån medlemmarnas önskemål.

Firmatecknare utses på styrelsens första styrelsemöte efter ordinarie årsmöte.

8§ Årsmöte

Årsmöte är föreningens högst beslutande organ. Ordinarie årsmöte ska hållas i mars månad varje år. Extra årsmöte kan hållas när som helst under året. Anledningen till eventuella extra årsmöten ska framgå i kallelsen.

Ordinarie årsmöte väljer styrelse för kommande period.

Kallelse för ordinarie årsmöte ska skickas ut skriftligen via mail eller brev minst en månad innan årsmötet. Tid för extra årsmöte kan kallas med kortare varsel dock minst en vecka före avsatt tid.

Kallelse skickas ut till föreningens alla medlemmar.

Alla medlemmar som betalt sin medlemsavgift har rösträtt.

Alla medlemmar har rätt att inkomma med motioner till ordinarie årsmöte

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan det ordinarie årsmötet för yttrande. Styrelsen skickar ut alla motioner per mail med yttrande senast tre dagar före satt mötestid.

Valberedningen består av minst en medlem som tar fram förslag på styrelse till nästkommande period. Den medlem som ingår i valberedningen får inte sitta i föreningens nuvarande styrelse.

Valberedningens förslag ska vara styrelsen tillhanda senast 25 januari årligen.

Mötet är beslutande om den sittande styrelsen och valberedningens förslag är närvarande på årsmötet.

Ställs ordinarie årsmöte in på grund av låg närvaro ska ett nytt möte utlysas inom fyra veckor.

I årsmötets dagordning ska följande punkter ingå:

 • Redovisning av verksamhets- och ekonomisk berättelse
 • Revisionsberättelse
 • Redovisning av kommande års verksamhetsplan
 • Fråga om ansvarsfrihet för föregående styrelse
 • Val av styrelse
 • Val av revisor
 • Val av valberedning

9§ Revisor

Tjejjouren i Eslövs förvaltning och räkenskap ska årligen revideras av en revisor som väljs på årsmöte med mandatperiod till nästkommande årsmöte. Revisorn får inte vara medlem i föreningen, inte heller ha en släkting eller nära anhörig sittandes i föreningens styrelse. Revisorn har rätt att kontrollera föreningens handlingar och medlemsförteckningar.

10§ Stadgeändring

Ändring av stadgar kan endast ske om förslag till detta inkommit som motion eller proposition till det ordinarie årsmötet. För att en stadgeändring ska kunna ske ska antalet närvarande på ordinarie årsmöte rösta enhälligt för det. Om årsmötet inte röstar enhälligt ska ett extra årsmöte sättas in för att ta ett nytt beslut.

Omformulering av inkommen motion eller proposition kan endast ske om förslag på ändringar inkommit till extra årsmötet och minst två tredjedelar av föreningens närvarande medlemmar röstar för det. Stadgeändring ska ske på ett styrelsemöte senast 30 dagar efter det blivit beviljat på årsmötet. När ändringar är gjorda ska stadgarna läsas upp för godkännande på nästkommande medlemsmöte.

11§ Föreningens upplösande

Föreningen ska upplösas om minst två tredjedelar av medlemmarna röstar för det vid ett årsmöte. Vid föreningens upplösande ska en kommission tillsätts för att genomföra nedläggningen. Alla eventuella kvarstående medel ska då tillfalla ROKS.